skip to Main Content

Op maandag 23 oktober vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van ckv Avanti plaats. Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen:

 • De scheidsrechterscommissie heeft een arbitrageplan opgesteld, dat ervoor moet zorgen dat Avanti aan haar verplichting voldoet voldoende gekwalificeerde scheidsrechters te leveren. Het plan wordt onder applaus aangenomen door de vergadering en het bestuur zet de commissie nog eens extra in het zonnetje vanwege hun belangrijke werk.
 • Een speciaal woord van dank is er voor scheidsrechter Wouter Vernhout, die wekelijks meerdere wedstrijden buiten Avanti fluit.
 • Christie van Wijk en IJsbrand Dijkshoorn vragen het bestuur of de vereniging structureel en actief topsport wil faciliteren. Beiden spreken hun waardering uit voor alle mensen die keihard werken om alle teams te laten trainen en spelen, maar missen een beleid waarop teruggevallen kan worden. Namens de Technische Commissie onderschrijft bestuurslid Maarten-Kees van Breukelen die wens. Er zal een werkgroep worden opgericht.
 • Alle trainers en coaches van Avanti zijn inmiddels in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor andere vrijwilligers, die betrokken zijn met jeugdleden, zoals bijvoorbeeld de NAC, zal dit in het komende verenigingsjaar worden opgepakt.
 • Op elk van de vier speerpunten van de vereniging (sport centraal, betrokkenheid, plezier, gezonde liquiditeit) zijn doelstellingen behaald.
  • Op het gebied van sport centraal zijn de sportieve ambities van de selectie behaald, is een spelregelcursus uitgerold, als ook een opleidingsplan voor externe scheidsrechters. Daarentegen is de sportieve doelstelling van de A1 (kampioenschap eersteklasse) niet behaald en het opzetten van talentenbegeleiding voor de jeugd is ook nog niet gebeurd.
  • De betrokkenheid bij de vereniging heeft met de Vrienden van Avanti onder leiding van Bram Post een belangrijke vlucht genomen. Aan een gestructureerd vrijwilligersbeleid wordt nog gewerkt.
  • Het plezier bij Avanti werd in grote mate gestimuleerd door de vele activiteiten voor alle leeftijdsgroepen, het grote animo voor deelname aan toernooien en aandacht voor normen en waarden op en langs het veld.
  • Stabiele sponsorinkomsten en de introductie van automatische incasso hebben bijgedragen aan een gezonde liquiditeit. Het multifunctioneel gebruik van de accommodatie is nog in ontwikkeling.
 • Penningmeester Pieter Hoevers geeft een korte toelichting op de financiële resultaten. Daarop volgend adviseert Con Kranenburg namens de kascommissie de aanwezige leden, na het voorlezen van een verklaring, het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid.
 • Aansluitend vraagt het bestuur de aanwezige leden om decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit gebeurt onder applaus.
 • Robert Verboon wordt benoemd tot lid van verdienste vanwege zijn inzet en het opbouwen van de huidige sponsorcommissie. De aanwezige leden geven middels een applaus goedkeuring.
 • De gepresenteerde begroting wordt onder applaus goedgekeurd en aangenomen.
 • Korfbal League manager Alvin de Bock geeft een update over de organisatie rond de Korfbal League, die op schema loopt. In de komende weken zal hierover meer informatie met de leden worden gedeeld. Onder andere over het te voeren entreebeleid en de inzet van de vele benodigde vrijwilligers.
 • Naar aanleiding van een oproep van het KNKV over rookvrije verenigingen, volgt een discussie. De vereniging is positief om hieraan te werken, maar handhaving zal moeilijk zijn. Het bestuur gaat hiermee aan de slag.

Om 21.30 uur wordt er gepauzeerd waarna om 21.35 uur een Avanti dialoog over vrijwilligers van start gaat.

 • Mateo Taal geeft een korte presentatie over het veranderde landschap waarbinnen verenigingen vrijwilligers moeten zien te vinden, binden en boeien. Aansluitend gaan de aanwezige leden in groepjes uiteen om over deze drie thema’s te discussiëren. Er wordt  gediscussieerd en ideeën worden gedeeld. Na de discussie wordt de uitkomst van elk van de drie groepen gepresenteerd. De ideeën worden verwerkt in een plan om te komen tot een gestructureerd vrijwilligersbeleid voor Avanti, dat binnenkort aan de vereniging zal worden gepresteerd en na goedkeuring ingevoerd.
[MT]
Back To Top